مجلس صبح شنبه ٢۵-٩-٩۶- آقایان (اهمیت شناخت افکار و اعمال و روش مردم – بکار گرفتن ارکان اعتقاد)

Hhdnat majzoobaalishah96 058

اهمیت شناخت افکار و اعمال و روش مردم – بکار گرفتن ارکان اعتقاد

Hhdnat majzoobaalishah96 63

{https://soundcloud.com/majzooban/ohxfifx60jgj}

مدت‌زمان: ٨ دقيقه