مجلس صبح یکشنبه ۱۹-۴-۹۰ (تبدیل تهدیدها به فرصتها-خیر وشر -عبرت گرفتن از وقایع زندگی-ابن عربی)

90 04 03 Dr Nour Ali Tabandeh Majzob Alishah

{https://soundcloud.com/majzooban/x5hztogdecj3}