فرمايشات حضرت آقای دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه – صبح پنجشنبه ۹۷/۱۲/۹ (فایل صوتی)

{https://soundcloud.com/majzooban/aoic0yixtmka}