فرمايشات حضرت آقای دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه – صبح پنجشنبه ۹۷/۱۰/۶ (فایل صوتی)

{https://soundcloud.com/majzooban/sjat52ctfhqi}