برای وحید صیادی‌نصیری که در اعتصاب غذا و در سکوت خبری درگذشت

کاری از مانا نیستانی