ترخیص دکتر نورعلی تابنده قطب درویشان گنابادی از بیمارستان مهر

tarkhis hazrat bimarestan ghab

tarkhis hazrat bimarestan97
دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) که در پی افت قند و ضعف جسمی به بیمارستان منتقل شده بودند ساعتی پیش از بیمارستان ترخیص شدند.