خبر فوری؛ دکتر نورعلی تابنده قطب درویشان گنابادی ساعتی پیش در بیمارستان مهر بستری شدند

khabar hazrat97ghab

khabar hazrat 97اخبار تکمیلی را در مجذوبان نور دنبال کنید.