خبر تکمیلی از وضعیت عباس دهقان

abbas dehghan97vآقای دهقان ۷۰ روز در بازداشتگاه آگاهی شاپور برای اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه بود و انتقال کنونی وی این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر او را

khabar takmili abbas97بنابر اخبار رسیده؛ عباس دهقان از درویشان زندانی که سه روز پیش به نگهبانی تیپ چهار زندان تهران بزرگ احضار شده بود، به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امنیت به بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین منتقل شده است. وی در زمان خروج از بند، اعتصاب غذای خود را به سایر درویشان اعلام کرده است.

آقای دهقان پس از دستگیری خشونت‌آمیز در جریان حادثه گلستان هفتم، ۷۰ روز در بازداشتگاه آگاهی شاپور برای اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه قرار گرفته بود و انتقال کنونی وی پس از چهار ماه به بازداشتگاه امنیتی، این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر او را زیر فشارهای طاقت‌فرسای جسمی و روحی قرار دهند.

آنچه بر نگرانی از وضعیت آقای دهقان می‌افزاید عدم رعایت حداقل‌های قانونی از سوی محاکم رسیدگی‌کننده به پرونده درویشان زندانی است.