کاهش تعداد نیروهای امنیتی در گلستان هفتم

بر اساس اخبار رسیده تعداد نیروهای امنیتی مستقر در گلستان هفتم از صبح امروز به شکل قابل توجهی کاهش یافته و موانع تردد خدمه به منزل حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب دراویش گنابادی برداشته شده است.