موارد تخلفات انتظامی قضات در پرونده درویشان گلستان هفتم

mavared takhalofat97بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، مهم‌ترین موارد تخلفات انتظامی قضات در پرونده درویشان گلستان هفتم بدین شرح است، تخلفاتی که در صورت پیگرد شایسته و قانونی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، در مواردی مجازات انفصال موقت و دائمی مقام قضایی را در پی دارد:

– عدم تفهیم حقوق قانونی به دراویش بازداشتی 
– ارجاع امر تحقیقات به اشخاص فاقد صلاحیت 
– صدور قرارهای تأمین نامتناسب 
– عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین 
– دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت 
– بازداشت غیرقانونی 
– استفاده از الفاظ زاید و غیرمتعارف در قرارها و آراء 
– برخورد تند و بعضاً غیرمتعارف و توهین‌آمیز
– عدم توجه به مستندات 
– صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
– طرح سؤالات تلقینی و تفتیش عقیده 
– خودداری از پذیرش وکلا و مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 
– خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی 
– رفتار خلاف شأن قضائی