مجلس صبح شنبه ۲۸-۱۱-۹۶ آقایان

 Hhdnat majzoobaalishah96 054

بکارگیری نیروهای فکری و بدنی در راه خداوند بدون توقع مزد

Hhdnat majzoobaalishah96 59

{https://soundcloud.com/majzooban/krnauzdemgzz}

مدت‌زمان: ٧ دقیقه