طرح اختصاصی سايت مجذوبان نور در رابطه با متهم كردن حامد رضایی از دراويش گنابادى به شیطان‌پرستی

etehame sheytanparasti be daravish96 logoکفر چو منی گزاف و آسان نبُوَد                                                      محکمتر از ایمان من ایمان نبود

در دهر چو من یکی و آن هم کافر                                                پس در همه دهر یک مسلمان نبود