حضور نیروهای امنیتی در نزدیکی منزل قطب دراویش گنابادی

maamoorin amniati dar dolatsara96 vبه گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ ساعاتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در نزدیکی دولتسرای حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب معظّم دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی قصد استقرار پست ایست بازرسی در منطقه‌ی پاسداران، خیابان گلستان هفتم را داشتند که انعکاس گسترده‌ی این خبر در شبکه‌های اجتماعی، منجر به حضور عده‌ی کثیری از دراویش و پیروان این طریقت عرفانی در این منطقه شد.

maamoorin amniati dar dolatsara96به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ ساعاتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در نزدیکی دولتسرای حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب معظّم دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی قصد استقرار پست ایست بازرسی در منطقه‌ی پاسداران، خیابان گلستان هفتم را داشتند که انعکاس گسترده‌ی این خبر در شبکه‌های اجتماعی، منجر به حضور عده‌ی کثیری از دراویش و پیروان این طریقت عرفانی در این منطقه شد.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.