مجلس صبح جمعه ۰۱-۱۰-۹۶ -خانمها (عدد چهل و مراحل مختلف تکامل انسان-احترام به قانون الهی و حقوق افراد)

Hhdnat majzoobaalishah96 061

عدد چهل و مراحل مختلف تکامل انسان-احترام به قانون الهی و حقوق افراد

Hhdnat majzoobaalishah96 67

{https://soundcloud.com/majzooban/ulst7icadybu}

مدت‌زمان: ۱۲ دقيقه