زندگی حضرت آقای نورعلیشاه ثانی به روایت تصویر

 

 دوران جوانی، در خدمت حضرت آقای سلطانعلیشاه

hnooralishahsani96 02

hnooralishahsani96 04

دوران هفت‌ساله ریاضت و چله‌نشینی ایشان

hnooralishahsani96 05

دوران قطبیت و ارشاد ایشان

hnooralishahsani96 03

hnooralishahsani96 06

hnooralishahsani96 01

hnooralishahsani96 16

hnooralishahsani96 17

hnooralishahsani96 08

سفر حضرت آقای نورعلیشاه به کاشان

hnooralishahsani96 18

سفر سال ۱۳۲۷ حضرت آقای نورعلیشاه به کاشان که منجر به شهادت ایشان شد

hnooralishahsani96 09

حضرت آقای رضا علیشاه در مقبره حضرت آقای نورعلیشاه (قبل از تخریب)

hnooralishahsani96 19 02

مقبره حضرت آقای نورعلیشاه (بعد از تخریب)

hnooralishahsani96 20 01

لباس‌های حضرت آقای نورعلیشاه – محفوظ در موزه مزار سلطانی بیدخت گناباد

hnooralishahsani96 10

hnooralishahsani96 11

hnooralishahsani96 12

منزل حضرت آقای نورعلیشاه در بیدخت گناباد

hnooralishahsani96 13 02

hnooralishahsani96 14

(رباعی‌ِ بجا مانده از حضرت آقای نورعلیشاه)

تا که گشتم بنده سلطانعلی                           پا نهادم بر دنی و بر علی

جمله عالم زنده از فیض من است                زانکه گشتم زنده از نور علی

hnooralishahsani96 15

Tags