تکریم مصدق، در پنجاهمین سالگرد درگذشت آن بزرگ‌مر‌د تاریخ ایران


mosaddegh.vجبهه ملی ایران – 
دکتر محمد مصدق پس از تحمل سیزده سال حبس و حصر خانگی که بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به او تحمیل گشته بود در روز ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ جان به جان‌آ‌‌فرین تسلیم نمود و به دیار باقی شتافت.

mosaddeghدکتر محمد مصدق پس از تحمل سیزده سال حبس و حصر خانگی که بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به او تحمیل گشته بود در روز ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ جان به جان‌آ‌‌فرین تسلیم نمود و به دیار باقی شتافت.

 مصدق در آغاز جوانی در انقلاب آزادیخواهانه‌ی مشروطیت ایران فعال بود وپس از آن پیام‌آور آن انقلاب برای نسل‌های‌ بعدی گردید و تا پایان عمر برای تحقق آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی دراین سرزمین تلاش نمود. او در سال ۱۳۰۴ در مجلس پنجم در کسوت نمایندگی مردم با مخالفتی که با سلطنت رضاخان انجام داد، مورد غضب دستگاه دیکتاتوری واقع شد و تا پایان سلطنت رضاشاه در انزوا به سر برد. پس از حوادث سال ۱۳۲۰ و سقوط حکومت رضاشاه، مصدق در انتخابات دوره‌ی چهاردهم مجلس، بر کرسی نماینده‌ی اول مردم تهران در مجلس شورای ملی مستقر گردید. و در همان مجلس بود که با سخنرانی‌ها و تبیین مواضع خود برای ملت ایران و مطرح کردن سیاست موازنه منفی و عدم وابستگی، در مقابل دسایس مزدوران انگلیس در هیئت حاکمه و تحرکات انحرافی عوامل شوروی، در جایگاه یک رهبر ملی مورد وثوق مردم قرار گرفت. دکتر مصدق در آبان‌ماه ۱۳۲۸ برای نیل به تحصیل آزادی‌ها به ویژه آزادی انتخابات، سازمان جبهه ملی ایران را بنیان گذاشت و سپس او و همراهانش در مجلس شانزدهم موفق شدند، قانون ملی شدن نفت را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ از تصویب نهایی بگذرانند و یک ماه بعد دولت ملی را برای اجرای آن قانون مهم و تاریخ‌ساز تشکیل دهند.

 مجموعه افکار و رفتار دکتر محمد مصدق در طول بیش از ۷۰ سال زندگی سیاسی پر فراز و نشیبش مشخصاتی را به دست می‌دهد که مکتب مصدق شناخته می‌شود. مصدق به آزادی‌های سیاسی عمیقاً باور داشت و آزادی را سرمنشأ توسعه و رفاه و اعتلای ایران می‌دانست. مصدق به استقلال و نبودن تحت یوغ و نفوذ اجانب به‌عنوان یک مسئله‌ی کلیدی برای پیشرفت و ترقی کشور می‌نگریست. مصدق عدالت اجتماعی را محور اصلی بقای کشور و شکوفایی آن می‌دا‌نست. مصدق جز با صداقت و راستگویی با مردم رفتار نکرد. او هرگز به مردم دروغ نگفت و هیچگاه درصدد فریب آنها برنیامد. از مصدق در تمام مناصب و مقاماتی که کسب نمود، جز درستکاری و پاک‌دستی دیده نشد. و در حوزه‌ی مدیریت او هرگز فساد و سوءاستفاده از اموال مردم و اموال عمومی مشاهده نگردید. اعتقاد به تخصص و شایسته‌سالاری و ساده‌زیستی از دیگر ویژگی‌های مصدق بود. مصدق بر سر حفظ منافع ملی تا پای جان ایستادگی داشت و هرگز منافع شخصی را بر منافع ملی ارجح ندانست.

 جبهه ملی ایران در پنجاهمین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق بنیانگذار جبهه ملی ایران به هموطنان عزیز تأکید می‌نماید که در اوضاع حساس کنونی کشور و وضعیت آشفته‌ی منطقه و جهان جز مطالبه‌ی آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی و عدم تعهد به آنها و تلاش و کوشش برای حفظ منافع ملی که همان آموزه‌های مصدق بزرگ است راه دیگری در پیش روی ما نیست.

تهــران – جبــهه ملـی ایـران

چهاردهم اسفند ۱۳۹۵

منبع: سایت جبهه ملی ایران