مجلس روز چهارشنبه ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ (بیرونی دولتسرای حضرت صالحعلیشاه- بیدخت)

{youtube}QQH8qLp6L00{/youtube}