Tag: دین

ما تکرار صفویه هستیم

✍️ رسول جعفریاندر جریان بحث‌هایی که درباره برگزاری همایش تصوف مطرح شد، همان آغاز، اشاره کردم که برگزاری این قبیل همایش‌ها، به‌نوعی بازگشت به تجربه‌های تاریخی صفوی در تقویت منازعات مذهبی در جامعه به نفع یک گرایش است که گروه مرجع فکری در جامعه، در آن زمان، آن را درست می‌داند. این مهم است که بدانیم جامعه‌ی ایرانی، جامعه‌ای که فرهنگ آن ترکیبی از دین و عقل ایرانی است، در دوره صفوی روی ریل تازه‌ای […]

ﺍﺧﻼﻕ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ

ravanshenasi va din yoong96 vﯾﻮﻧﮓ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺷﻬﯿﺮ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ – ﺍﺧﻼﻕ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ۹۰ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ؛ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻭ ﺟﻤﻊ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ. ﺍﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﯼ، ﺧﻮﺩﺩﺍﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ. ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﺖ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮐﺎﺩﻭ ﺑﺒﺮ. ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺶ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺕ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻬﺶ ﺣﺎﻟﯽ ﻧﮑﻦ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ، ﻫﻤﺴﺮﺕ، ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ، ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻦ. ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻭ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ، ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﭙﻮﺵ. ﺍﮔﺮ ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺷﺮﻉ ﻭ ﻋﺮﻑ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ی ﺑﺸﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺑُﮑُﺶ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺑﺴﭙﺎﺭ. ﻓﺪﺍﮐﺎﺭ، ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ، ﺻﺒﻮﺭ، ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺧﻮﺵ‌ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ، ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﻫﻢ‌ﻣﺴﻠﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﺵ …

ﺍﺧﻼﻕ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ

ﮐﺎﺭﻝ ﮔﻮﺳﺘﺎﻭ ﯾﻮﻧﮓ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺷﻬﯿﺮ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ: ﺍﺧﻼﻕ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ. ﺍﺧﻼﻕ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ۹۰ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ؛ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻭ ﺟﻤﻊ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ. ﺍﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﯼ، ﺧﻮﺩﺩﺍﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ. ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﺖ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮐﺎﺩﻭ ﺑﺒﺮ. ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺶ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺕ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻬﺶ ﺣﺎﻟﯽ ﻧﮑﻦ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ، ﻫﻤﺴﺮﺕ، ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ، […]

دکتر محقق داماد: به‌عنوان یک روحانی از ملت ایران عذرخواهی می‌کنم

«من به‌عنوان یک روحانی نسبتا سالخورده، از همه‌ی ملت ایران عذرخواهی می‌کنم. ما نتوانستیم اخلاق اسلامی را ارتقا ببخشیم و نسل امروز را مهربان و رحیم و بدون خشونت تربیت کنیم.» آیت‌الله دکتر مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه شهید بهشتی و حقوقدان، در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه با موضوع خشونت که در سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد، تأکید کرد که سیاه‌ترین و دشوارترین خشونت، خشونت‌های ناشی از انگیزه‌های قدسی و دینی است؛ […]

سلوک دینی زنبور عسل

دینداری خوب دینداری خوب، دینداری به شیوهٔ زنبور عسل است. آیات ۶۸ و ۶۹ سورهٔ نحل، سلوک زنبور عسل را به تصویر می‌کشد. قرآن پس از خاتمهٔ روایت می‌گوید: در سلوک زنبور عسل نشانه‌هایی است برای اهل تفکر. تعبیر «سلوک» که در زبان عرفان رواج دارد، در قرآن برای زنبور عسل به کار رفته است. ابراهیم می‌گوید «إنّی ذاهبٌ إلی ربّی» (صافات/۹۹) یعنی رونده به سوی خدا و «مُهاجرٌ إلی ربّی» (عنکبوت/۲۶) یعنی کوچنده به […]

روشنفکری دینی؛ جمع بین دین و مدرنیته

اگر «مراد از دین» چیزی باشد که امروزه در اذهان و نفوس بسیاری از ما هست به گمان من این «دین» با مدرنیته قابل جمع نیست و بنابراین هرجا مدرنیته پیشرفت می‌کند، دین عقب می‌نشیند و هرجا بخواهد دین بر مواضع خودش بماند، باید مدرنیته پیشرفت نکند. این دو باهم ناسازگارند. ما نمی‌توانیم به‌‌ همان معنایی که پدران و مادرانمان تصور از دین داشتند، اجدادمان تصور از دین داشتند، هم متدین باشیم و هم مدرن، […]

دین و دیندار واقعی در اندیشهٔ امام علی (ع)

گفت‌وگو با دکتر دلشاد تهرانی دکتر مصطفی دلشاد تهرانی، نویسنده و پژوهشگر نهج‌البلاغه و سیره نبوی و علوی با استفاده از سخنان و آموزه‌های امیر مؤمنان علی (ع) علاوه بر اینکه ویژگی‌های دیندار واقعی و عوامل درونی و بیرونی دین‌گریزی یک مسلمان را بیان می‌کند، در پاسخ به اینکه «دین به چه کار دنیای مدرن امروز می‌آید؟» به شفقنا می‌گوید: در اندیشه امام علی (ع) سبک زندگی دیندارانه شاخصه‌هایی با عنوان آزادی، اخلاق، حقوق، قانون […]

دیدگاه‌های پیچیدۀ شکسپیر در رابطه با جهان اسلام

دقت‌نظر و حساسیت شکسپیر به جهان اسلام و ساکنان آن (همان‌طور که در حوزه‌های دیگر نیز ثابت شده است)، جلو‌تر از زمانه‌اش بوده است. مسلماً نمایش‌نامه‌های او دربردارندۀ مجموعۀ تعصّبات، شیفتگی‌ها و تناقضات ذهن خودش است، اما در طول حرفه‌اش، تصویر اولیۀ او از مسلمانان خونخوار و سفّاک به‌تدریج جای خود را به تصویر لطیف‌تری از اُتلٌلو می‌دهد؛ احتمالاً این سیرِ تحوّلی از دیدار سفیر مراکش از لندن در سال ۱۶۰۰ نشئت گرفته است.  سال […]

دربارهٔ دخالت روحانیان در سیاست در نظام ساسانی

متولیان دین اگر وارسته باشند می‌توانند که مربیان خوبی برای اخلاق انسان‌ها باشند و اگر دنیاخواه شوند به سبب توان و امکانات بسیار زیادی که در اثرگذاری بر توده‌ها دارند ممکن است که به سیاهکار‌ترین انسان‌ها تبدیل شوند. متولیان دین هرگاه شریک قدرت سیاسی شوند خواه و ناخواه به نوع دوم یعنی سیاهکاران تبدیل می‌شوند زیرا فساد خصیصهٔ ذاتی قدرت سیاسی است و متولی دین اگر آلوده به قدرت سیاسی شود چه بخواهد و چه […]

آئین فتیشیسم یا روح‌پرستی

یکى از ادیان بسیار ابتدائى که برخى از جامعه‌شناسان مانند اسپنسر آن را دین عمومى بشر مى دانند و معتقدند که ادیان دیگر از آن سرچشمه گرفته‌اند دین فتیشیسم یا روح‌پرستى است که در ابتدا آن را دو دین مى دانستند و امروز بعضى از صاحبنظران آن را یکى مى‌دانند. فتیش اصولاً یک اسم بدوى است. جامعه‌شناسان در مطالعه مذاهب قبائل، اسم‌هاى خاص‌‌ همان مذاهب را گرفته‌اند و اصطلاح جامعه‌شناسى کرده‌اند. فتیش (Fetish) واژه‌اى پرتغالى […]

Next Page »