مجلس صبح چهارشنبه ۲۲-۴-۹۰ – خانمها (انتخاب مرجع تقلید-شریعت و طریقت)

90 04 03 Dr Nour Ali Tabandeh Majzob Alishah