مجذوبان نور - پایگاه خبری دراویش گنابادی

مجلس صبح یکشنبه ١۶-۰١- ٩۴ (خوردن گوشت – گذشت از دیگری – شهادت حضرت حمزه و بخشیدن هنده و وحش) – خانم‌ها

93 01 7 Dr Nour Ali Tabandeh Majzoub Alishah 3

{https://soundcloud.com/majzooban/ftrnxq3s7ebc}

مطالب مرتبط