مجلس روز چهار شنبه ۱۳۸۲/۰۷/۲(بیست و هفتم رجب، مبعث حضرت رسول (ص))

{youtube}ElwmwdcoJho{/youtube}