مجلس سحر یکشنبه۱۳۸۰/۰۴/۱۰(مزار متبرک سلطانی-بیدخت)