مجلس شب جمعه در تشریف فرمایی به قزوین، شرح و تفسیر از رساله شریفه پند صالح ۱۳۸۰/۰۳/۲۱